Oznámenie zmeny v podieloch na hlasovacích právach

Emitent – spoločnosť GARFIN HOLDING, a.s. so sídlom: Dvořákovo nábrežie 8, Bratislava 811 02, IČO: 31 400 434, zápis v: Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd.: Sa, vl. č.: 893/B (ďalej len „GARFIN HOLDING, a.s.“) dňa 20.decembra 2021 oznamuje regulovanú informáciu:
– Do spoločnosti GARFIN HOLDING, a. s. bolo dňa 15.septembra 2021 doručené oznámenie o zmene v osobe akcionára v dôsledku predaja akcií spoločnosti GARFIN HOLDING, a. s. prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, s ktorými sú spojené hlasovacie práva, kde podiel na hlasovacích právach spoločnosti GARFIN HOLDING, a.s. klesol pod limit 10%, výsledná výška podielu Prevodcu na hlasovacích právach spoločnosti GARFIN HOLDING, a. s. predstavuje po prevode 6,24%
– Do spoločnosti GARFIN HOLDING, a. s. bolo dňa 14.septembra 2021 doručené oznámenie o zmene v osobe akcionára v dôsledku kúpy akcií spoločnosti GARFIN HOLDING, a. s . prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, s ktorými sú spojené hlasovacie práva, kde podiel na hlasovacích právach spoločnosti GARFIN HOLDING, a. s. presiahol limit 5%, výsledná výška podielu Prevodcu na hlasovacích právach spoločnosti GARFIN HOLDING, a. s. predstavuje po prevode 7,88%