Spoločnosť GARFIN HOLDING, a.s. vlastní obchodný podiel v spoločnostiach

PROBUILDING s.r.o. v konkurze

Spoločnosť bola od roku 2011 franchisingovým partnerom kaviarenského konceptu COFFEESHOP COMPANY v Bratislave a prevádzkovala sieť kaviarní pod touto značkou.

Spoločnosť PROBUILDING s.r.o. sa od roku 2020 nachádzala v likvidácii. Príslušný likvidátor (AK Kovár a partneri s. r. o.) podal v mene spoločnosti návrh na vyhlásenie konkurzu na majetok spoločnosti. Príslušný Okresný súd Bratislava I vydal dňa 20. augusta 2021 uznesenie, ktorým vyhlásil na majetok spoločnosti konkurz a zároveň vyzval veriteľov spoločnosti, aby v lehote 45 dní odo dňa vyhlásenia konkurzu prihlásili svoje pohľadávky.

Spoločnosť PROBUILDING s.r.o. je teda v konkurze s účinnosťou ku dňu 27.08.2021, ktorý sa zároveň považuje za deň začatia konkurzu na majetok spoločnosti. Do funkcie konkurzného správcu bol súdom ustanovený Ing. Róbert Baran, so sídlom kancelárie Trnavská cesta 50A, 821 01 Bratislava, značka správcu: S1156.


KOLIFAKTOR s.r.o.

Spoločnosť vlastniaca pozemky na území mesta Prešov a Michalovce


MM REVITAL a.s.

Spoločnosť pôsobiaca v oblasti ochrany životného prostredia, konkrétne sa zameriava na problematiku prieskumu životného prostredia, monitorovanie geologických faktorov životného prostredia, sanáciami geologického prostredia a environmentálnych záťaží a na odborný geologický dohľad.


G1 INVESTMENT LIMITED

Spoločnosť registrovaná na Cypre, ktorá slúžila ku konsolidácií majetkových podielov celej skupiny.


Skupina GARFIN HOLDING, a.s. k 31.12.2022