Trhová cena akcií

Často kladené otázky

Ako môžem predať svoje akcie?

Akcie spoločnosti sú verejne obchodovateľné a preto je možné ich predávať a nakupovať prostredníctvom Burzy cenných papierov v Bratislave, a to buď využitím služieb licencovaného obchodníka s cennými papiermi, prípadne individuálne dohodnutými obchodmi, tzv. priamymi obchodmi. Zoznam obchodníkov s cennými papiermi, ktorých môžete pri predaji osloviť nájdete tu.

Odkupuje spoločnosť vlastné akcie?

Spoločnosť momentálne vlastné akcie odkupovať nemôže, nakoľko nedisponuje platným poverením Valného zhromaždenia, aby mohla takúto činnosť vykonávať.

Ako zistím počet akcií, koľko akcií mám?

Počet akcií viete zistiť z výpisu Vášho majetkového účtu. Majetkový účet môžete mať vedený buď v Centrálnom depozitári cenných papierov SR, a.s., adresa: ul. 29 augusta 1/A, 814 80, Bratislava, tel.: 02/ 59395110 alebo u jedného z obchodníkov s cennými papiermi. Zoznam a kontakty obchodníkov s cennými papiermi nájdete v hlavom menu, v záložke „Akcie“.

Čo je majetkový účet?

Je to účet cenných papierov otvorený u obchodníka cenných papierov na meno klienta. Na majetkovom účte sú evidované všetky cenné papiere, ktoré obchodník na základe inštrukcie od klienta alebo na základe inej skutočnosti vyplývajúcej zo správy Cenných papierov na tomto účte prijal na účet klienta podľa podmienok Zmluvy. Majetok vedený na majetkovom účte je výlučným majetkom klienta.

Ako môžem previesť cenné papiere na druhú osobu?

Darovanie cenných papierov sa registruje na základe písomného príkazu. Príkaz na registráciu prevodu cenných papierov podávajú oprávnené osoby (nadobúdateľ, prevodca).
Oprávnenými osobami môžu byť (nadobúdateľ, nadobúdateľom poverená osoba (obchodník s CP, zahraničný obchodník s CP), prevodca)
Oprávnená osoba podáva Príkaz na registráciu prevodu buď Centrálnemu depozitáru cenných papierov alebo členovi Centrálneho depozitára cenných papierov/OCP/:
a) v evidencii ktorého je vedený účet majiteľa nadobúdateľa,
b) v evidencii ktorého je vedený účet majiteľa prevodcu, na ktorom sú evidované CP, ktoré majú byť predmetom prevodu.
K príkazu podľa treba doložiť aj prvopis alebo úradne overenú kópiu dokladu osvedčujúceho právnu skutočnosť (darovacia zmluva), na základe ktorej dochádza k prevodu. Podpisy prevodcu aj nadobúdateľa na darovacej zmluve musia byť overené notárom.