Akcia predstavuje práva akcionára ako spoločníka podieľať sa podľa zákona a stanov spoločnosti na jej riadení, zisku a na likvidačnom zostatku po zrušení spoločnosti s likvidáciou, ktoré sú spojené s akciou ako s cenným papierom, ak zákon neustanovuje inak.

Spoločnosť emitovala kmeňové, zaknihované akcie na doručiteľa vo dvoch rôznych menovitých hodnotách nasledovne:
•7.012.844 kusov akcií v menovitej hodnote jednej akcie 1 EUR a
•2.026.278 kusov akcií v menovitej hodnote jednej akcie 10 EUR.

Všetky akcie spoločnosti nesú v sebe rovnaké práva a povinnosti z ich vlastnenia vyplývajúce v závislosti od menovitej hodnoty akcie.

Prevody akcií spoločnosti sa uskutočňujú v súlade s platnými predpismi SR, najmä Obchodným zákonníkom a Zákonom o cenných papieroch a investičných službách. Akcie spoločnosti sú verejne obchodovateľné a preto je možné ich predávať a nakupovať prostredníctvom Burzy cenných papierov v Bratislave, a to buď využitím služieb licencovaného obchodníka s cennými papiermi, prípadne individuálne dohodnutými obchodmi, tzv. priamymi obchodmi.

Zoznam obchodníkov s cennými papiermi, ktorých môžete pri predaji osloviť:

JELLYFISH o.c.p., a.s.

Plynárenská 1
02/59 32 92 11
www.jellyfishocp.sk

Slovenská sporiteľňa, a. s.

Suché mýto 4, Bratislava
02/5850 3111
www.slsp.sk

Všeobecná úverová banka, a. s.

Mlynské nivy 1, Bratislava
0850 123 000
www.vub.sk

Tatra banka, a. s.

Hodžovo námestie 3, Bratislava
02/5919 1111
www.tatrabanka.sk

UniCredit Bank Slovakia, a. s.

Šancová 1/A, Bratislava
02/4950 1111
www.unicreditbank.sk

Poštová banka, a. s.

Prievozská 2/B, Bratislava
0850 111 666
www.pabk.sk

OTP Banka Slovensko, a. s.

Štúrova 5, Bratislava
02/5979 1111
www.otpbank.sk

Národná banka Slovenska

Imricha Karvaša 1, Bratislava
02/5787 1111
www.nbs.sk

Sympatia Financie, o. c. p., a. s.

Trnavská 50, Bratislava
02/ 4445 5796
www.sympatia.sk

Slávia Capital, o. c. p., a. s.

Heydukova 6, Bratislava
02/5931 7111
www.slaviacapital.com

VOLKSBANK Slovensko, a. s.

Vysoká 9, Bratislava
02/59 65 11 11
www.volksbank.sk

Citibank Europe, plc.

konajúca prostredníctvom organizačnej zložky Citibank Europe plc., pobočka zahraničnej banky
Mlynské nivy 43, Bratislava
02/58 230 111
www.citibank.sk

Československá obchodná banka, a. s.

Michalská 18, Bratislava
02/5966 1111
www.csob.sk

J&T BANKA, a.s.

konajúca prostredníctvom organizačnej zložky J&T BANKA, a.s., pobočka zahraničnej banky
Lamačská cesta 3, Bratislava
www.jtfg.sk

Patria Finance, a. s.

Jungmannova 745/24, 110 00 Praha 1, Česká republika
+420 221 424 111
www.patria-finance.cz