Oznámenie zmeny podielov na hlasovacích právach

Emitent – spoločnosť GARFIN HOLDING, a.s. so sídlom: Dvořákovo nábrežie 8, Bratislava 811 02, IČO: 31 400 434, zápis v: Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd.: Sa, vl. č.: 893/B (ďalej len „GARFIN HOLDING, a.s.“) dňa 03.novembra 2022 oznamuje regulovanú informáciu:
– Do spoločnosti GARFIN HOLDING, a. s. bolo dňa 27.októbra 2022 doručené oznámenie o zmene v osobe akcionára v dôsledku predaja akcií spoločnosti GARFIN HOLDING, a. s. prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, s ktorými sú spojené hlasovacie práva, kde podiel na hlasovacích právach spoločnosti GARFIN HOLDING, a.s. klesol na limit 0%, výsledná výška podielu Prevodcu na hlasovacích právach spoločnosti GARFIN HOLDING, a. s. teda predstavuje po prevode 0%
– Do spoločnosti GARFIN HOLDING, a. s. bolo dňa 28.októbra 2022 doručené oznámenie o zmene v osobe akcionára v dôsledku kúpy akcií spoločnosti GARFIN HOLDING, a. s . prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, s ktorými sú spojené hlasovacie práva, kde podiel na hlasovacích právach spoločnosti GARFIN HOLDING, a. s. presiahol limit 5%, výsledná výška podielu Prevodcu na hlasovacích právach spoločnosti GARFIN HOLDING, a. s. predstavuje po prevode 7,52%
– Do spoločnosti GARFIN HOLDING, a. s. bolo dňa 28.októbra 2022 doručené oznámenie o zmene v osobe akcionára v dôsledku predaja akcií spoločnosti GARFIN HOLDING, a. s. prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, s ktorými sú spojené hlasovacie práva, kde podiel na hlasovacích právach spoločnosti GARFIN HOLDING, a.s. klesol pod limit 10%, výsledná výška podielu Prevodcu na hlasovacích právach spoločnosti GARFIN HOLDING, a. s. teda predstavuje po prevode 6,81%