Spoločnosť PROBUILDING s.r.o. v konkurze

Spoločnosť PROBUILDING s.r.o. sa od roku 2020 nachádzala v likvidácii. Príslušný likvidátor (AK Kovár a partneri s. r. o.) podal v mene spoločnosti návrh na vyhlásenie konkurzu na majetok spoločnosti.

Príslušný Okresný súd Bratislava I vydal dňa 20. augusta 2021 uznesenie, ktorým vyhlásil na majetok spoločnosti konkurz a zároveň vyzval veriteľov spoločnosti, aby v lehote 45 dní odo dňa vyhlásenia konkurzu prihlásili svoje pohľadávky.

Uvedené rozhodnutie súdu o vyhlásení konkurzu bolo zverejnené v obchodnom vestníku Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky pod č. 165/2021 zo dňa 26.08.2021, v kapitole „Konkurzy a reštrukturalizácie“, č. záznamu: K042845.

Spoločnosť PROBUILDING s.r.o. je teda v konkurze s účinnosťou ku dňu 27.08.2021, ktorý sa zároveň považuje za deň začatia konkurzu na majetok spoločnosti.

Do funkcie konkurzného správcu bol súdom ustanovený Ing. Róbert Baran, so sídlom kancelárie Trnavská cesta 50A, 821 01 Bratislava, značka správcu: S1156.