Rozhodnutie Okresného súdu Bratislava I vo veci exekučného konania

Spoločnosti bolo dňa 19.11.2021 doručené rozhodnutie Okresného súdu Bratislava I (OS BA I) zo dňa 29.10.2021, ktorým OS BA I zamietol námietky Spoločnosti proti exekúcii vedenej na návrh Európskej komisie. Keďže proti rozhodnutiu OS BA I o zamietnutí námietok nie je prípustné odvolanie, toto rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 19.11.2021. V nadväznosti na právoplatné zamietnutie námietok exekútor pokračoval v exekúcii a dňa 29.11.2021 vymáhanú pohľadávku v celom rozsahu vymohol. Vzhľadom na to, že Spoločnosť nie je presvedčená o správnosti rozhodnutia OS BA I o zamietnutí námietok, napriek ukončenej exekúcii a vymoženiu pohľadávky zvažuje ďalšie dostupné právne kroky, ktorými by bolo možné brániť sa proti rozhodnutiu OS BA I a ochrániť majetok spoločnosti.