Rozhodnutie Krajského súdu vo veci exekučného konania

Spoločnosti bolo doručené uznesenie Krajského súdu v Bratislave (KS BA) zo dňa 21.05.2019, ktorým KS BA na základe odvolania Európskej komisie zrušil rozhodnutie Okresného súdu Bratislava I (OS BA I) o námietkach Spoločnosti proti exekúcii vedenej na návrh Európskej komisie.

Krajský súd v Bratislave sa nestotožnil so závermi OS BA I, na základe ktorých OS BA I vyhovel námietkam Spoločnosti proti exekúcii.

Krajský súd v Bratislave predmetným uznesením zároveň vrátil vec na ďalšie konanie na OS BA I, v ktorom bude OS BA I povinný opätovne preskúmať námietky Spoločnosti proti exekúcii a prijať nové rozhodnutie.