Predaj spoločnosti CARMEN INVEST s.r.o.

V mesiaci september 2019 bola uzavretá zmluva o prevode 100%-ného obchodného podielu spoločnosti CARMEN INVEST s.r.o. z portfólia spoločnosti GARFIN HOLDING, a.s. Zmena v osobe jediného spoločníka spoločnosti CARMEN INVEST súvisiaca s týmto prevodom bola zapísaná v príslušnom obchodnom registri dňa 26.5.2020. Predaj majetkovej účasti predstavujúcej 100% obchodný podiel v spoločnosti CARMEN INVEST s.r.o. z portfólia spoločnosti GARFIN HOLDING, a.s. bol odsúhlasený predstavenstvom spoločnosti GARFIN HOLDING, a.s. na jeho zasadnutí konanom dňa 3.12.2018. Spoločnosť CARMEN INVEST s.r.o. vlastní pôvodnú administratívnu budovu v centre Bratislavy s podnikateľským zámerom rekonštrukcie na budovu s nájomnými bytmi, v portfóliu spoločnosti GARFIN HOLDING, a.s. bola od roku 2017.