Oznámenie zmeny v podieloch na hlasovacích právach

Emitent – spoločnosť GARFIN HOLDING, a.s. so sídlom: Dvořákovo nábrežie 8, Bratislava 811 02,  IČO: 31 400 434, zápis v: Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd.: Sa, vl. č.: 893/B (ďalej len „GARFIN HOLDING, a.s.“) dňa 04.marca 2020 oznamuje regulovanú informáciu:

– Do spoločnosti GARFIN HOLDING, a.s. bolo dňa 28.februára 2020 doručené oznámenie o zmene v podieloch na hlasovacích právach v dôsledku nadobudnutia akcií spoločnosti GARFIN HOLDING, a.s. prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, s ktorými sú spojené hlasovacie práva, kde podiel na hlasovacích právach jedného z akcionárov spoločnosti GARFIN HOLDING, a.s. a presiahol limit 15%