Oznámenie zmeny v podieloch na hlasovacích právach

Emitent – spoločnosť GARFIN HOLDING, a.s. so sídlom: Dvořákovo nábrežie 8, Bratislava 811 02, IČO: 31 400 434, zápis v: Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd.: Sa, vl. č.: 893/B (ďalej len „GARFIN HOLDING, a.s.“) dňa 08.júna 2021 oznamuje nasledovné regulované informácie:

– Do spoločnosti GARFIN HOLDING, a.s. bolo dňa 08.júna 2021 doručené oznámenie o zmene v osobe akcionára v dôsledku predaja akcií spoločnosti GARFIN HOLDING, a.s. prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, s ktorými sú spojené hlasovacie práva, kde podiel na hlasovacích právach spoločnosti GARFIN HOLDING, a.s. klesol pod limit 5%, výsledná výška podielu Prevodcu na hlasovacích právach spoločnosti GARFIN HOLDING, a.s. predstavuje po prevode 4,40%

– Do spoločnosti GARFIN HOLDING, a.s. bolo dňa 08.júna 2021 doručené oznámenie o zmene v osobe akcionára v dôsledku nadobudnutia akcií spoločnosti GARFIN HOLDING, a.s. prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, s ktorými sú spojené hlasovacie práva, kde podiel na hlasovacích právach spoločnosti GARFIN HOLDING, a.s. a presiahol limit 20%, výsledná výška podielu na hlasovacích právach predstavuje po prevode 21,30%