Oznámenie zmeny v osobe akcionára

Emitent – spoločnosť GARFIN HOLDING, a.s. so sídlom: Dvořákovo nábrežie 8, Bratislava 811 02, IČO: 31 400 434, zápis v: Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd.: Sa, vl. č.: 893/B (ďalej len „GARFIN HOLDING, a.s.“) dňa 12.augusta 2019 oznamuje regulovanú informáciu:
– Do spoločnosti GARFIN HOLDING, a.s. bolo dňa 07.augusta 2019 doručené oznámenie o zmene v osobe akcionára v dôsledku nadobudnutia akcií spoločnosti GARFIN HOLDING, a.s. prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, s ktorými sú spojené hlasovacie práva, kde podiel na hlasovacích právach spoločnosti GARFIN HOLDING, a.s. a presiahol limit 5%.