Oznámenie o zverejnení dodatočnej audítorskej správy ku KUZ k 31.12.2019

Dňa 07.01.2021 bola na stránke spoločnosti GARFIN HOLDING, a.s. v časti „Finančné informácie“ zverejnená dodatočná audítorská správa ku konsolidovanej účtovnej závierke k 31.12.2019 v zmysle nového usmernenia SKAU č.29/ISA/2019 Správa audítora pri štatutárnom audite účinného pre rok 2019. Konsolidovaná účtovná závierka k 31.12.2019 a Výročná správa ku konsolidovanej účtovnej závierke za rok 2019 neboli menené, boli doplnené informatívne údaje do audítorskej správy zo strany audítorskej spoločnosti a to také, ktoré na výrok audítora nemajú vplyv.

Usmernenie č. 29/ISA/2019 bolo aktualizované v dôsledku revízie ISA a v dôsledku nového zákona č. 423/2015 Z.z. o štatutárnom audite a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.