Pozvánka na riadne valné zhromaždenie 17.12.2021

Oznámenie o zvolaní riadneho valného zhromaždenia
Celkový počet akcií a hlasovacích práv
Návrhy uznesení
Spôsob a prostriedky prijímania oznámení
Poučenie akcionárov o práve požadovať na valnom zhromaždení informácie
Poučenie akcionárov o práve zvolať MVZ
Vzor tlačiva písomného splnomocnenia
Korešpondenčný hlasovací lístok
Pravidlá korešpondenčného hlasovania
Návrhy uznesení – oprava
Úplné znenie všetkých dokumentov
Výsledky hlasovania na riadnom valnom zhromaždení konanom dňa 17.12.2021